centrum meble.pl
akcesoria meblowe
topprawo
meble
 
 
Producenci 

jakich oferujemy

 
 
 
 
Opinie o nas
 
 
ok
Polecam. Z usług meble.pl...
Wszystko w porządku,...
Bez zmian zawsze perfekt :)
 
 
Normy sklejki
1. PN-EN 310:1994
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie
Abstrakt: Określono metodę oznaczania modułu sprężystości i wytrzymałości płyt drewnopochodnych, która polega na obciążaniu próbki, podpartej w dwóch punktach. Punkt obciążenia określono w połowie długości próbki. Podano także zasadę obliczeń
2. PN-EN 313-1:2001
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja
Abstrakt: Podano klasyfikację sklejki ze względu na wygląd ogólny, główne właściwości oraz ze względu na eksploatacyjne wymagania użytkownika
3. PN-EN 313-2:2001
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia
Abstrakt: Podano 67 podstawowych terminów i definicji dotyczących sklejki, w tym dotyczące budowy sklejki (23), wyglądu powierzchni (6), wad drewna (26), wad procesu wytwarzania (12). Terminy podano także w języku: angielskim, francuskim i niemieckim
4. PN-EN 314-1:2007
Sklejka. Jakość sklejenia. Część 1: Metody badań
Abstrakt: Określono metody oznaczania jakości sklejenia (wytrzymałości spoiny klejowej) sklejki, płyt stolarskich i płyt warstwowych poprzez wykonanie próby ścinania. Odpowiednie wymagania określono w EN 314-2
5. PN-EN 314-2:2001
Sklejka. Jakość sklejenia. Część 2: Wymagania
Abstrakt: Określono wymagania dotyczące klas sklejenia sklejki z forniru zgodnie z jej przeznaczeniem. Jakość sklejenia podzielono na trzy klasy na podstawie odporności sklejki na działanie wilgoci
6. PN-EN 315:2001
Sklejka. Odchyłki wymiarów
Abstrakt: Podano odchyłki wymiarowe sklejki (długość, szerokość, grubość) oraz odchyłki prostoliniowości krawędzi i prostokątności
7. PN-EN 318:2004
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów wywołanych zmianami względnej wilgotności powietrza
Abstrakt: Ustalono metodę oznaczania zmian wymiarów płyt drewnopochodnych wywołanych zmianami wilgotności powietrza
8. PN-EN 322:1999
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wilgotności
Abstrakt: Określono metodę oznaczania wilgotności próbek płyt drewnopochodnych. Wyniki badań mogą być wykorzystane do oceny wilgotności płyt drewnopochodnych, zgodnie z PN-EN 326-1:1999
9. PN-EN 323:1999
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości
Abstrakt: Określono metodę oznaczania gęstości próbek płyt drewnopochodnych. Wyniki badań mogą być wykorzystane do oceny gęstości płyt drewnopochodnych, zgodnie z PN-EN 326-1:1999
 
10. PN-EN 324-1:1999
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów płyt. Oznaczanie grubości, szerokości i długości
Abstrakt: Określono metody pomiaru grubości, szerokości i długości płyt drewno-pochodnych. Niniejsza norma jest jedną z serii norm dotyczących płyt drewnopochodnych
 
11. PN-EN 324-2:1999
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów płyt. Oznaczanie prostokątności i prostoliniowości krawędzi
Abstrakt: Określono metody pomiaru prostoliniowości i prostokątności płyt drewnopochodnych
 
12. PN-EN 325:1999
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów próbek
Abstrakt: Określono metody pomiaru grubości, długości i szerokości próbek płyt drewnopochodnych
 
13. PN-EN 326-1:1999
Płyty drewnopochodne. Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola. Pobieranie i wycinanie próbek oraz przedstawienie wyników badań
Abstrakt: Określono reguły pobierania, cięcia próbek i przedstawienie wyników badań w celu uzyskania informacji o jakości płyt drewnopochodnych
 
14. PN-EN 326-2:2002
Płyty drewnopochodne. Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola. Część 2: Kontrola jakości w fabryce
Abstrakt: Określono metody badania zgodności właściwości płyt drewnopochodnych z wymaganiami technicznymi odpowiadających EN dla zakładowej kontroli produkcji oraz kontroli zewnętrznej. Nie uwzględniono oceny zgodności z wymaganiami technicznymi właściwości płyt wchodzących w skład przesyłek. Dla kontroli produkcji w fabryce, jeżeli jest wymagane, podano metody oceny zgodności serii i produkcji w dłuższych okresach. Dla kontroli zewnętrznej, jeżeli jest wymagane, podano metody dotyczące wstępnej kontroli fabryki i wstępnego badania rodzaju wyrobu oraz metody nadzoru nad zakładową kontrolą produkcji. Kontrolę oparto na badaniu małych próbek. Zdefiniowano 20 terminów
 
15. PN-EN 326-3:2005
Płyty drewnopochodne. Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola. Część 3: Kontrola wyodrębnionej partii płyt
Abstrakt: Podano metodę sprawdzania zgodności jednej lub kilku właściwości wyodrębnionej partii płyt z wymaganiami technicznymi według odpowiednich EN. Zależnie od tego, czy produkcja jest kontrolowana zgodnie z EN 326-2, podano różne wymiary próbek. Można użyć w przypadkach spornych w odniesieniu do płyt, których produkcja jest kontrolowana zgodnie z EN 326-2. Nie dotyczy zakładowej kontroli produkcji. Sprawdzanie zgodności oparto na badaniu małych próbek
 
16. PN-EN 335-3:2001
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie płyt drewnopochodnych
Abstrakt: Podano wytyczne dotyczące zastosowania systemu klas zagrożenia określonych w Arkuszu 1 PN-EN 335 do płyt drewnopochodnych: sklejki, płyt wiórowych, płyt z wiórów orientowanych, płyt pilśniowych, płyt cementowo-wiórowych, w odniesieniu tylko do tych czynników biologicznych, które mogą atakować płyty drewnopochodne przez okres wystarczający do spowodowania obniżenia ich wartości. Podano dodatkowe wytyczne zastosowania i przydatności płyt drewnopochodnych, zabiegów konserwacyjnych i/lub wykończenia w ramach danej klasy zagrożenia
 
17. PN-EN 635-1:2001
Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 1: Postanowienia ogólne
Abstrakt: Ustalono ogólne zasady klasyfikacji ze względu na wygląd powierzchni zarówno według liczby i rozmiaru naturalnych cech charakterystycznych drewna, jak i wad powstałych w procesie wytwarzania. Normą nie objęto sklejki z okładzinami
 
18. PN-EN 635-2:2001
Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 2: Drewno liściaste
Abstrakt: Określono właściwości i graniczne wartości cech charakterystycznych właściwych dla drewna i wad procesu wytwarzania, co umożliwia wzrokową ocenę sklejki, której warstwy zewnętrzne są wykonane z drewna gatunków liściastych, w celu zakwalifikowania jej do odpowiedniej klasy. Normą nie objęto płyt z okładzinami
 
19. PN-EN 635-3:2001
Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 3: Drewno iglaste
Abstrakt: Określono właściwości i graniczne wartości cech charakterystycznych właściwych dla drewna i wad procesu wytwarzania, co umożliwia wzrokową ocenę sklejki, której warstwy zewnętrzne są wykonane z drewna gatunków iglastych, w celu zakwalifikowania do odpowiedniej klasy. Normą nie objęto płyt z okładzinami
 
20. PN-EN 635-5:2002
Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 5: Metody pomiaru oraz określenie cech charakterystycznych i wad
Abstrakt: Ustalono metody pomiaru i sposób określania niektórych cech charakterystycznych właściwych dla drewna i wad powstałych w procesie wytwarzania, które są wykorzystywane przy klasyfikacji ze względu na wygląd powierzchni sklejki
 
21. PN-EN 636:2005
Sklejka. Wymagania techniczne
Abstrakt: Określono wymagania dotyczące sklejki do stosowania ogólnego i konstrukcyjnego, do użytkowania w warunkach suchych, wilgotnych i zewnętrznych. Podano system klasyfikacji oparty na właściwościach giętnych. Podane wartości odnoszące się do właściwości wyrobów nie są wartościami charakterystycznymi, które można stosować w projektowaniu. Podano dodatkowe informacje dotyczące określonych właściwości w odniesieniu do szerszych zastosowań
 
22. PN-EN 717-1:2006
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. Emisja formaldehydu metodą komorową
Abstrakt: Określono metodę komorową z uwzględnieniem trzech opcji komór badawczych do oznaczania emisji formaldehydu z płyt drewnopochodnych, wyrażonej jego stężeniem w stanie ustalonym w komorze klimatycznej o określonym klimacie, odpowiedającym typowym warunkom bytowym
 
23. PN-EN 717-2:1999
Płyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. Emisja formaldehydu metodą analizy gazowej
Abstrakt: Określono procedurę oznaczania formaldehydu z nieuszlachetnionych i uszlachetnionych płyt drewnopochodnych w zdefiniowanych warunkach
 
24. PN-EN 789:2005
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Oznaczanie właściwości mechanicznych płyt drewnopochodnych
Abstrakt: Podano metody badań w celu określania niektórych mechanicznych właściwości płyt drewnopochodnych, przeznaczonych do stosowania w drewnianych konstrukcjach nośnych. Podkreślono, że właściwości te służą do obliczenia wartości charakterystycznych, używanych do uzyskania wartości obliczeniowych, a w celu wykorzystania dowolnego typu i rodzaju płyt w konstrukcjach, w tym płyt drewnopochodnych, konieczne jest określenie wartości charakterystycznych ich właściwości mechanicznych
 
25. PN-EN 1058:1999
Płyty drewnopochodne. Określanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości
Abstrakt: Podano metody wyznaczania charakterystycznych wartości właściwości mechanicznych i gęstości określonych rodzajów płyt wykonanych z materiałów drewnopochodnych dla celów konstrukcyjnych. Wykazano, że w odniesieniu do tych właściwości nie jest możliwe podanie z absolutną dokładnością charakterystycznych wartości. Głównym celem metod opisanych w niniejszej normie jest porównywalność charakterystycznych wartości odnoszących się do poszczególnych właściwości określonych na podstawie tych metod
 
26. PN-EN 1072:2000
Sklejka. Opis właściwości giętnych sklejki konstrukcyjnej
Abstrakt: Określono sposób opisywania właściwości giętych i zastosowania ich do identyfikacji sklejki konstrukcyjnej. Podano definicję kierunku wzdłużnego
 
27. PN-EN 12871:2004
Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, używanych na podłogi, ściany i dachy
Abstrakt: Ustalono wymagania dla płyt drewnopochodnych przenoszących obciążenia stosowanych jako konstrukcyjne poszycie w podłogach, dachach i ścianach oraz podano metodę określenia podatności na odkształcenie opartą na badaniu prototypu. Podano 18 terminów
 
28. PN-ENV 12038:2002 (U)
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Płyty drewnopochodne. Metoda oznaczania odporności na podstawczaki rozkładające drewno
Abstrakt: Podano metodę oceny odporności produktów z płyt drewnopochodnych na atak podstawczaków. Metoda jest stosowana do sztywnych, niepokrytych produktów z płyt drewnopochodnych. Próbki przygotowane z testowanego produktu oraz próbki kontrolne po kondycjonowaniu są wystawione na atak czystych kultur podstawczaków rozkładających drewno. Utrata masy próbek w porównaniu z utratą masy w próbkach kontrolnych jest podstawą oceny odporności produktu. Podano definicję dostawcy. W aneksach podano: informację o grzybach testowych, zalecaną listę grzybów opcjonalnych, naczynie do hodowli, metody sterylizacji, obliczanie wskaźnika podatności na rozkład i przykład sprawozdania z badań
 
29. PN-EN 13986:2006
Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie
Abstrakt: Zdefiniowano płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie i określono ich istotne właściwości oraz podano odpowiednie metody badawcze do oznaczania właściwości płyt drewnopochodnych niewykończonych powłokami, oklejonych, fornirowanych lub powlekanych. Podano wymagania dotyczące oceny zgodności i oznakowania tych wyrobów
 
30. PN-D-04239:1987
Sklejka. Oznaczanie podatności na uginanie
Abstrakt: Przedstawiono metodę oznaczania najmniejszego promienia gięcia próbki sklejki o grubości do 6 mm. Określono sposób przygotowania (kształt i wymiary) i pobierania próbek
 
31. PN-D-04240:1973
Sklejka i płyty stolarskie. Oznaczanie jakości sklejenia przez rozwarstwienie dłutem
 
32. PN-D-04241:1974
Sklejka. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w kierunku równoległym do warstw
 
33. PN-D-04226:1968
Sklejka. Oznaczanie higroskopijności
 
34. PN-D-04230:1968
Sklejka. Oznaczanie spęcznienia liniowego
 
35. PN-EN 61061-1:2007 (U)
Nieimpregnowane utwardzone sklejki drewniane do zastosowań elektrycznych. Część 1: Definicje, oznaczenia i wymagania ogólne
Abstrakt: Podano definicje, oznaczenia różnych typów materiałów i ogólne wymagania stosowane do nieimpregnowanych utwardzonych drewnianych sklejek wykorzystywanych do celów elektrycznych. Dotyczy tylko sklejek w postaci arkuszy i pierścieni o nominalnych grubościach od 6 mm do 100 mm włącznie
 
36. PN-EN 61061-2:2002 (U)
Wymagania dla nieimpregnowanych laminowanych sklejek utwardzonych do zastosowań elektrycznych. Część 2: Metody badań
Abstrakt: Określono metody badania materiałów zdefiniowanych w PN-EN 61061-1. Podano metodę badania, opis aparatury probierczej, procedurę oraz wyniki badań. Wprowadzono zmianę do rozdziału 6.6 i uzupełnienie do rysunku 2
 
37. PN-EN 61061-3-1:2002 (U)
Nieimpregnowane laminowane sklejki utwardzone do zastosowań elektrycznych. Część 3-1: Wymagania dla poszczególnych materiałów. Płyty wytwarzane z forniru bukowego
Abstrakt: Podaje wymagania dla poszczególnych typów płyt sklejek drewnianych produkowanych z forniru bukowego, określonych w normie EN 61061-1
 
38 PN-EN 61061-3-2:2002 (U)
Nieimpregnowane laminowane sklejki utwardzone do zastosowań elektrycznych. Część 3-2: Wymagania dla poszczególnych materiałów. Pierścienie wytwarzane z forniru bukowego
Abstrakt: Podano wymagania dla poszczególnych typów nieimpregnowanych laminowanych utwardzanych pierścieni produkowanych z forniru bukowego, określonych w PN-EN 61061-1. Podano wymagania dla pierścieni prasowanych oraz ich nominalne średnice i grubości oraz tolerancje
 
39. PN-EN 12369-2:2005
Tytuł: Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 2: Sklejka
Abstrakt: Określono dane dotyczące wartości charakterystycznych do stosowania przy projektowaniu konstrukcji z zastosowaniem płyt drewnopochodnych. Podano wartości charakterystyczne odnośnie właściwości mechanicznych sklejki
Kontakt

Odpowiemy na Twoje pytania

godz: 8:00-17:00
infolinia: +48 17 283 81 03
e-mail:
Copyright © 2007-2018 sklejki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wstecz Do góry Strona główna